Nieuws

Collegebesluit uitvoeringsplan 2017 – 2018

Besluit

De gemeente Maastricht gaat maatregelen nemen om van Kumulus een gezond en toekomstbestendig kunstencentrum te maken. Dat betekent o.a. dat het cursusaanbod wordt aangepast aan de veranderende vraag van de inwoners van de stad. Voor wat betreft de toekomstige rol van het Natuurhistorisch Museum en Centre Céramique zijn de mogelijkheden eveneens het afgelopen jaar in kaart gebracht. Deze worden de komende tijd door middel van een zorgvuldig proces met de Raad en andere belanghebbenden verder uitgewerkt om te komen tot een gezonde toekomst voor de drie gefuseerde culturele instellingen.


Vragen?
Heb je vragen dan kun je deze mailen naar: secretariaat.directie.ccm@maastricht.nl


 

Transitie Centre Céramique, Kumulus en Natuurhistorisch Museum

Maastricht is trots op haar cultuurhistorie, erfgoed en culturele talenten. Centre Céramique, Kumulus en het Natuurhistorisch Museum Maastricht  zijn de gemeentelijke ankers van die trots. Daarom blijven we doen waar we goed in zijn; talentontwikkeling, cultuurparticipatie en erfgoedbeleving van de stad Maastricht.

De afgelopen tijd heb je wellicht een en ander gehoord of gelezen over aanstaande veranderingen bij de drie gemeentelijke culturele instellingen: Centre Céramique, Kumulus en Natuurhistorisch Museum Maastricht.
Wij zijn op 1 januari 2013 gefuseerd, waarna in eerste instantie veel aandacht uitging naar efficiency in de bedrijfsvoering. In het voorjaar van 2016 hebben we van het College van Burgemeester en Wethouders de opdracht gekregen een toekomstbestendig plan te maken.

Over dit plan heeft het College van B&W onlangs een besluit genomen.

Omdat in de tussentijd in de stad veel beelden zijn ontstaan over grote ingrijpende veranderingen zijn we blij nu de gewenste duidelijkheid te kunnen verschaffen. 

Wat verandert er?
Er komt een meer vraaggericht aanbod, met meer workshops en korte cursussen

Cursussen waar te weinig cursisten aan deelnemen worden gestopt, nieuwe cursussen
worden ontwikkeld als daar vraag naar is

We gaan meer gedifferentieerd en modern lesgeven en maken gebruik van nieuwe methoden en technieken.

We verbeteren de dienstverlening aan onze cursisten.

We stimuleren deelname aan ons eigen cultureel programma maar ook dat van de stad.

De informatievoorziening en klantenservice worden verbeterd.

We vervullen een regierol door de samenwerking met andere partners in de stad
te verstevigen en te bemiddelen en door te verwijzen.

We werken aan talentontwikkeling van en presentatiemogelijkheden voor jong talent.

De lessen worden vooralsnog in de huidige gebouwen aan de St. Maartenspoort en Herbenusstraat gegeven.

De tarieven worden komend cursusjaar niet verder verhoogd
(m.u.v. de jaarlijkseprijsindexering)