OVER KUMULUS
Algemene bepalingenAlgemene bepalingen Kumulus 2017 / 2018

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze algemene bepalingen wordt verstaan onder:

1.1 Jaarcursus: Een cursus die langer dan 20 weken duurt.

1.2 Korte cursus: Een cursus niet zijnde een jaarcursus.

1.3 Individuele cursus: Een cursus die een op een gegeven wordt (docent > cursist).

1.4 Workshop: In groepsverband een of enkele lessen.

1.5 Werkgebied van Kumulus: Gemeente Maastricht, Meerssen, Valkenburg a/d Geul, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Nuth en Vaals.

1.6 Cursusjaar: De periode waarin de cursus plaatsvindt.

1.7 Cursusgeld: Het verschuldigde tarief voor de te volgen cursus.

1.8 Studentenkorting: Korting van 25% van toepassing op alle studenten die in het bezit zijn van een geldige studentenkaart. Studenten volgen in Maastricht een voltijd studie van minimaal een jaar of langer, op MBO, HBO of Universitair niveau. Scholieren die op de middelbare school zitten kwalificeren we niet als studenten.

1.9 FSI korting: Korting beschikbaar gesteld door het personeelsfonds van DSM.


Artikel 2 Inschrijving

2.1 Inschrijven voor een cursus of workshop kan via de website www.kumulus.nl of via een inschrijfformulier verkrijgbaar bij de balie.

2.2 Na inschrijving voor een jaarcursus, korte cursus of workshop zal een ontvangstbevestiging worden verstuurd. Gevolgd door een oproepbericht.

2.3 Na inschrijving voor een individuele cursus neemt de betreffende docent contact op met de cursist.


Artikel 3 Opzegging

3.1 Een jaarcursus wordt stilzwijgend verlengd, tenzij de cursist uiterlijk 1 juli van het betreffende jaar opzegt.

3.2 Indien een jaarcursus stilzwijgend wordt verlengd, geldt een opzegtermijn van een maand.

3.3 Een workshop of korte cursus eindigt van rechtswege op de einddatum.

3.4 Tussentijdse opzegging is tijdens het eerste cursusjaar niet mogelijk, behalve in de volgende gevallen:

3.4.1 Indien met de cursist voor aanvang van de cursus schriftelijk is overeengekomen dat tussentijdse opzegging mogelijk is;

3.4.2 Indien de cursist verhuist buiten het werkgebied van Kumulus, in welk geval een bewijs van uitschrijving uit de gemeente moet worden overlegd;

3.4.3 Indien er medische redenen zijn die ten grondslag liggen aan het niet langer kunnen volgen van de cursus.

3.5 Tussentijdse opzegging is niet mogelijk als een cursus wordt gevolgd bij ODM/IDA Talentenopleiding.

3.6 Opzegging gebeurt schriftelijk of per e-mail via Kumulus/Cursistenadministratie, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht of cursistenadministratie@kumulus.nl. Bij opzegging moet de cursist de adresgegevens te vermelden. Cursisten ontvangen van de opzegging schriftelijk of per e-mail een bevestiging.

Artikel 4 Restitutie

4.1 Restitutie in het geval van tussentijdse opzegging is slechts mogelijk bij de onder artikel 3.4 genoemde gevallen.

4.2 Het recht op restitutie wegens lesuitval ontstaat pas vanaf de derde uitgevallen les per cursusjaar. Alleen het cursusgeld verschuldigd voor de uitgevallen lessen wordt gerestitueerd.

4.3 Indien Kumulus besluit een cursus tussentijds te beëindigen, is er recht op restitutie naar rato.

4.4 Indien Kumulus besluit een cursus niet door te laten gaan wordt het cursusgeld gerestitueerd.

4.5 Bij afmelding door de cursist ingevolge artikel 6 bestaat geen recht op restitutie. Als niet wordt afgemeld volgens de daarvoor geldende regels onder artikel 6, bestaat geen recht op restitutie.


Artikel 5 Afmelding

Het afmelden (wegens ziekte) voor een les moet minstens 24 uur voor aanvang van de cursus per e-mail bij de docent die de cursus geeft. Het e-mailadres van de docent is voornaam.achternaam@kumulus.nl. Heet uw docent Jan Janssen, dan is zijn e-mailadres jan.janssen@kumulus.nl.


Artikel 6 Plaatsing

6.1 Cursisten worden geplaatst op volgorde van datum inschrijving.

6.2 De plaatsing vermeldt de startdatum, het tijdstip en de plaats van de cursus. De plaatsing wordt vóór aanvang van het cursusseizoen aan de cursist bekend gemaakt.

Artikel 7 Beëindiging cursus door Kumulus

7.1 Bij onvoldoende inschrijvingen voor een cursus kan Kumulus besluiten om de cursus niet door te laten gaan of te beëindigen.

7.2 Bij teveel inschrijvingen voor een cursus wordt de cursist op een wachtlijst geplaatst en hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Er wordt in overleg naar een alternatief gezocht.

7.3 Het beëindigen van een cursus wegens onvoldoende inschrijvingen moet uiterlijk binnen 45 dagen na aanvang van de cursus.


Artikel 8 Tarieven

8.1 De woonplaats van de cursist dan wel het vestigingsadres van de vereniging op 1 augustus van het betreffende jaar is bepalend voor de hoogte van het cursusgeld. Het cursusgeld wordt bepaald aan de hand van de subsidievoorwaarden van de gemeente waarin de cursist woonachtig is of waarin de vereniging is gevestigd.

8.2 De kosten voor lesmaterialen en extra activiteiten zijn niet inbegrepen in het cursusgeld.

8.3 Het cursusgeld is afhankelijk van de leeftijd van de cursist. Voor berekening van het tarief wordt uitgegaan van de leeftijd van de cursist op 1 augustus van het betreffende jaar.

8.4 Aan de cursisten die 21 jaar of ouder zijn en een jaarcursus volgen, wordt een btw-tarief van 21% in rekening gebracht.


Artikel 9 Betalingen

9.1 Bij inschrijving voor een cursus bestaat een betalingsverplichting.

9.2.1 Het cursusgeld dient in beginsel in zijn geheel of in vier termijnen te worden voldaan.

9.2.2 Termijnbetaling is enkel mogelijk indien het cursusgeld meer dan €100,- bedraagt. Bij termijnbetaling zal het verschuldigde cursusgeld in vier termijnen worden voldaan. De termijnbetaling zal plaatsvinden naar rato van het aantal lessen dat nog wordt gegeven in de cursus.

9.3 Cursisten die een andere dan de onder artikel 9.2.1 genoemde betalingsmogelijkheid wensen, kunnen een e-mail met hun verzoek sturen naar info@kumulus.nl.

9.4 De cursist kan Kumulus machtigen tot het verrichten van een automatische incasso.

9.5 Het wijzigen van een betaalwijze tijdens het cursusjaar is niet mogelijk.

Artikel 10 Kortingen en speciale tarieven

10.1 Cursisten die in aanmerking komen voor een studentenkorting, dienen een kopie van bewijs van inschrijving te overleggen.

10.2. Bezitters van een FSI pas kunnen in aanmerking komen voor FSI korting. Meer informatie zie www.stichtingfsi.nl.

10.3 Een cursist kan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de cursustarieven via de gemeente. Meer informatie zie www.socialezaken-mh.nl/inkomen. Klik op Tegemoetkoming Maatschappelijke Participatie en selecteer Tegemoetkoming in de kosten van culturele, sociale en maatschappelijke activiteiten. Selecteer vervolgens in het rechtervenster de van toepassing zijnde gemeente.

10.4 Gezinnen met een laag inkomen kunnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar via een intermediair een aanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds. Dit fonds stelt een bijdrage in de cursuskosten van maximaal € 419,75 (per 12 maanden) ter beschikking. Deze mogelijkheid is nu nog alleen beschikbaar voor inwoners uit Maastricht, Meerssen en Vaals. Later volgen mogelijk ook andere gemeenten.
Meer informatie zie:

www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/limburg
http://leergeldmaastrichtenheuvelland.nl
http://www.leergeld.nl/parkstad

10.5 De genoemde kortingen dienen door de cursist bij de bevoegde instantie te worden aangevraagd. De bijdrage van het Jeugdcultuurfonds moet door de ouders via een intermediair worden aangevraagd.

10.6. Voor ODM/IDA Talentenopleiding, Performance/Kumulus Danscompagnie, ensembles, koren, orkesten, de cursus Vooropleiding Kunstacademie en de Landelijke Oriëntatiecursus Theateropleidingen gelden speciale tarieven.

10.7. Voor de onder 10.6 genoemde cursussen bestaat geen recht op korting.


Artikel 11 Aansprakelijkheid

Kumulus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kosten die cursisten maken ten gevolge van letsel, ongeval, diefstal of vernieling van eigendom tijdens de lessen.
Kumulus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de hoogte van de bijdragen uit het Jeugdcultuurfonds en andere kortingsregelingen door derden.


Artikel 12 Portretrecht

Door aanvaarding van de algemene bepalingen en voorwaarden stemt de cursist in met het gebruik door Kumulus van foto's waarop hij of zij is afgebeeld. De foto's zijn gemaakt tijdens lessen, optredens, voorstellingen en/of andere Kumulusactiviteiten. De foto's worden uitsluitend gebruikt als promotiemateriaal. Vragen of andere zaken omtrent dit artikel kunnen schriftelijk of per e-mail gesteld worden.

Kumulus, centrum voor kunsteducatie | Postbus 1992 | 6201 BZ Maastricht | info@kumulus.nl