Een ogenblik geduld a.u.b.
Zoeken English

Algemene bepalingen

ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALING

In deze algemene bepalingen wordt verstaan onder:

1.1 Jaarcursus: Een cursus die langer dan 20 weken duurt.
1.2 Korte cursus: Een cursus niet zijnde een jaarcursus.
1.3 Individuele cursus: Een cursus die een-op-een wordt gegeven (docent > cursist).
1.4 Workshop: Een eenmalige cursus die in groepsverband wordt gegeven en bestaat uit een of enkele lessen.
1.5 Werkgebied van Kumulus: Gemeente Maastricht, Eijsden-Margraten en Nuth.
1.6 Cursusjaar: De periode waarin de cursus plaatsvindt.
1.7 Cursusgeld: Het verschuldigde tarief voor de te volgen cursus.
1.8 Leeftijdskorting: Korting van 25% van toepassing voor iedereen die op peildatum 1 augustus vanaf 12 tot en met 25 jaar is.

 

ARTIKEL 2 INSCHRIJVING

2.1 Inschrijven voor een cursus of workshop kan alleen via de website www.kumulus.nl.
2.2 Na inschrijving voor een jaarcursus, korte cursus of workshop zal een ontvangstbevestiging worden verstuurd. Gevolgd door een oproepbericht.

 

ARTIKEL 3 OPZEGGING

3.1 Een jaarcursus wordt stilzwijgend verlengd, tenzij de cursist uiterlijk 1 juni van het betreffende jaar opzegt.
3.2 Indien een jaarcursus stilzwijgend wordt verlengd, geldt een opzegtermijn van een maand.
3.3 Een workshop of korte cursus eindigt van rechtswege op de einddatum.
3.4 Tussentijdse opzegging is tijdens het eerste cursusjaar niet mogelijk, behalve in de volgende gevallen:
3.4.1 Indien met de cursist voor aanvang van de cursus schriftelijk is overeengekomen dat tussentijdse opzegging mogelijk is;
3.4.2 Indien de cursist verhuist buiten het werkgebied van Kumulus, in welk geval een bewijs van uitschrijving uit de gemeente moet worden overlegd;
3.4.3 Indien er medische redenen zijn die ten grondslag liggen aan het niet langer kunnen volgen van de cursus, in welk geval een medische verklaring van een arts moet worden overlegd.
3.5 Tussentijdse opzegging is niet mogelijk als een cursus wordt gevolgd bij ODM/IDA Talentenopleiding.
3.6 Opzegging kan per e-mail via de klantenservice@maastricht.nl of per post via Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. De klant ontvangt van de opzegging per e-mail een bevestiging.

 

ARTIKEL 4 RESTITUTIE

4.1 Restitutie in het geval van tussentijdse opzegging is slechts mogelijk bij de onder artikel 3.4 genoemde gevallen.
4.2 Het recht op restitutie wegens lesuitval ontstaat pas vanaf de derde uitgevallen les per cursusjaar. Alleen het cursusgeld verschuldigd voor de uitgevallen lessen wordt gerestitueerd.
4.3 Indien Kumulus besluit een cursus tussentijds te beëindigen, is er recht op restitutie naar rato.
4.4 Indien Kumulus besluit een cursus niet door te laten gaan wordt het cursusgeld gerestitueerd.
4.5 Restitutie is alleen mogelijk indien het verschuldigde cursusbedrag betaald is naar rato van de reeds geïnde vorderingen.
4.6 Restitutie van workshops is in het geval van opzegging niet mogelijk.

 

ARTIKEL 5 AFMELDING

Het afmelden (wegens ziekte) voor een les moet minstens 2 uur voor aanvang van de cursus per e-mail via de klantenservice@maastricht.nl. Onder vermelding van cursistnaam, cursusnaam, docentnaam en reden.

 

ARTIKEL 6 INSCHRIJVING

6.1 De klant bepaalt zelf bij de inschrijving op basis van de beschikbaarheid de dag en het tijdstip waarop een individuele cursus gevolgd kan worden.

6.2 Indien geen individuele cursus beschikbaar is op de website, dan kan de klant contact opnemen met de klantenservice via klantenservice@maastricht.nl om eventuele extra beschikbaarheid te realiseren.

6.3 Inschrijven op een groepsles of workshop kan alleen op de data en tijden die door Kumulus zijn bepaald.

 

ARTIKEL 7 BEËINDIGING CURSUS DOOR KUMULUS

7.1 Bij onvoldoende inschrijvingen voor een cursus kan Kumulus besluiten om de cursus niet door te laten gaan of te beëindigen. De cursisten worden van dit besluit tijdig in kennis gesteld.
7.2 Als een cursus is volgeboekt dan kan een belangstellingsregistratie worden ingevuld waarmee de cursist op een wachtlijst komt te staan. Bij voldoende belangstelling kan Kumulus een extra cursus in plannen. De cursisten die op de wachtlijst staan worden hiervan middels een e-mail op de hoogte gesteld.

 

ARTIKEL 8 TARIEVEN

8.1 De woonplaats van de cursist dan wel het vestigingsadres van de vereniging op 1 augustus van het betreffende jaar is bepalend voor de hoogte van het cursusgeld. Het cursusgeld wordt bepaald aan de hand van de subsidievoorwaarden van de gemeente waarin de cursist woonachtig is of waarin de vereniging is gevestigd.
8.2 De kosten voor de inhuur van modellen zijn niet inbegrepen in het cursusgeld. Dit geldt enkel voor de cursussen van Beeldende Kunsten.
8.3 Aan de cursisten die 21 jaar of ouder zijn en een cursus volgen, wordt een btw-tarief van 21% in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 9 BETALINGEN

9.1 Bij inschrijving voor een cursus bestaat een betalingsverplichting.
9.2.1 Het cursusgeld dient in beginsel in zijn geheel (Ideal, Creditcard of PayPal) of in termijnen (factuur of Automatische Incasso) te worden voldaan.
9.2.2 Termijnbetaling is enkel mogelijk indien het cursusgeld meer dan €151,- bedraagt. Bij termijnbetaling zal het verschuldigde cursusgeld in vier of acht termijnen worden voldaan. De keuze voor het aantal termijnen is afhankelijk van de hoogte van het cursusgeld. De verdeling is als volgt: van €151,- tot  €300,- vier termijnen en vanaf €301,- acht termijnen. De klant kan afhankelijk van de geboden opties zelf een keuze maken voor het aantal termijnen.
9.3 Indien de klant problemen heeft met het betalen van het cursusbedrag, dan kan een betalingsregeling worden getroffen met de Gemeente Maastricht. In dat geval kan de klant contact opnemen met de debiteuren administratie via e-mail naar: DebiteurenSCFAT@maastricht.nl.
9.4 De cursist kan Kumulus machtigen tot het verrichten van een automatische incasso.
9.5 Het wijzigen van een betaalwijze tijdens het cursusjaar is niet mogelijk.

 

ARTIKEL 10 KORTINGEN

10.1 Een cursist kan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de cursustarieven via de gemeente. Meer informatie zie www.socialezaken-mh.nl/inkomen. Klik op Tegemoetkoming Maatschappelijke Participatie en selecteer Tegemoetkoming in de kosten van culturele, sociale en maatschappelijke activiteiten. Selecteer vervolgens in het rechtervenster de van toepassing zijnde gemeente. Dit dient door de klant te worden aangevraagd bij de bevoegde instantie.
10.2 Gezinnen met een laag inkomen kunnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar via een intermediair een aanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds. Deze mogelijkheid is alleen beschikbaar voor inwoners uit Maastricht, Meerssen en Vaals. De bijdrage van het Jeugdcultuurfonds moet door de ouders via een intermediair worden aangevraagd. Meer informatie via: www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/limburg
10.3 Leeftijdskorting van 25% wordt toegepast bij cursisten van 12 tot en met 25 jaar. De leeftijd van de cursist wordt bepaald op 1 augustus van het betreffende jaar.
10.4 Alleen op de muzieklessen is een subsidieregeling van kracht. Hierdoor krijgt de cursist indien hij woonachtig is in Maastricht een korting van 50%.

10.5 De getoonde cursusprijs op de website is de prijs waarin de kortingen en btw zijn verrekend.

 

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Kumulus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kosten die cursisten maken ten gevolge van letsel, ongeval, diefstal of vernieling van eigendom tijdens de lessen.
11.2 Kumulus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de hoogte van de bijdragen uit het Jeugdcultuurfonds en andere kortingsregelingen door derden.

 

ARTIKEL 12 PORTRETRECHT

Door aanvaarding van de algemene bepalingen en voorwaarden stemt de cursist in met het gebruik door Kumulus van foto's waarop hij of zij is afgebeeld. De foto's zijn gemaakt tijdens lessen, optredens, voorstellingen en/of andere Kumulusactiviteiten. De foto's worden uitsluitend gebruikt als promotiemateriaal. Vragen of andere zaken omtrent dit artikel kunnen schriftelijk of per e-mail worden gesteld..

 

Kumulus, centrum voor kunsteducatie | Postbus 1992 | 6201 BZ Maastricht klantenservice@maastricht.nl