Een ogenblik geduld a.u.b.
Zoeken English

Algemene bepalingen

ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALING

 

In deze algemene bepalingen wordt verstaan onder:

1.1         Jaarcursus: een cursus die langer dan 20 weken duurt.

1.2         Korte cursus: een cursus niet zijnde een jaarcursus.

1.3         Individuele cursus: een cursus die een-op-een wordt gegeven (docent > cursist).

1.4         Workshop: een eenmalige cursus die in groepsverband wordt gegeven en bestaat uit een of enkele lessen.

1.5         Gesubsidieerde gemeenten: gemeente Maastricht, Eijsden-Margraten en Beekdaelen.

1.6         Werkgebied van Kumulus: de gemeenten: Maastricht, Eijsden-Margraten, Beekdaelen, Meerssen, Gulpen-Wittem, Vaals en
              Valkenburg.

1.7         Cursusjaar: de periode waarin de cursus plaatsvindt.

1.8         Cursusbedrag: het verschuldigde tarief voor de te volgen cursus.

1.9         Klant van Kumulus: afnemer en betalingsplichtige met een leeftijd van 18 jaar of ouder.

1.10      Cursist: de (minderjarige) persoon die een cursus volgt. Indien betalingsplichtige, tevens de persoon is die de betreffende cursus
             volgt, dan is de klant tevens de cursist. 

  

ARTIKEL 2 INSCHRIJVING

 

2.1      Inschrijven voor een cursus of workshop kan alleen via de website Kumulus.nl.

2.2      Uitzonderingen zijn inschrijvingen die verlopen via een muziekvereniging of die gebruik maken van subsidie van het Jeugdfonds
           Sport en Cultuur. Zie link website hoe je subsidie kunt aanvragen: Jeugdfonds Sport en Cultuur.

2.2.1   Inschrijvingen van muziekverenigingen of ten behoeve van Jeugdfonds Sport en Cultuur kunnen gemaild worden naar
           klantenservice@maastricht.nl.

 

INSCHRIJVEN VOOR MUZIEK

 

2.3     Op de website geeft de klant bij inschrijving op basis van de beschikbaarheid zijn/haar gewenste startdatum en aantal lesminuten
          aan. Tijdstip en dag worden bepaald in overleg met docent waarop een individuele muziekcursus gevolgd kan worden. Na
          inschrijving muziekles bepaalt de docent in overleg met de cursist de uiteindelijke lesdag, tijdstip en aantal lesminuten.

2.3.1   Groepslessen muziek worden altijd in overleg met betreffende docent en cursist ingepland.

2.4      Indien op de website de gewenste (individuele) muziekcursus niet beschikbaar is, kan de klant contact opnemen met de
           klantenservice via klantenservice@maastricht.nl.

2.5      Inschrijven voor een muziekworkshop kan alleen op de data en tijden die door Kumulus zijn bepaald. De juiste lesdata staan
           vermeld op de website.

2.6      Na inschrijving ontvangt de muziekcursist een inschrijfbevestiging per mail. Daaropvolgend neemt de betreffende muziekdocent
           contact op met de cursist om de lesmogelijkheden te bespreken en wordt de eerste les gepland.

 

INSCHRIJVEN VOOR BEELDEND, THEATER EN DANS

 

2.7     Op de website kiest de klant bij inschrijving op basis van zijn/haar beschikbaarheid voor betreffende groepsles. Lesdag en
          tijdstippen staan vermeld op de website.

2.8      Indien men zich niet meer voor de gewenste groepsles kan inschrijven, omdat de cursus is volgeboekt, kan de klant ervoor kiezen
           om een belangstellingsregistratie op de website in te vullen. Indien een nieuwe groepsles wordt gestart ontvangt de klant hierover
           bericht.

2.9      Inschrijven voor een groepsles of workshop kan alleen op de data en tijden die door Kumulus zijn bepaald. De juiste lesdata staan
           vermeld op de website.

2.10    Na inschrijving voor een jaarcursus, korte cursus of workshop ontvangt de cursist een inschrijfbevestiging per mail, gevolgd door
          een oproepbericht alvorens de cursus van start gaat.

 

ARTIKEL 3 OPZEGGING

 

3.1     Een jaarcursus wordt stilzwijgend verlengd, tenzij de cursist uiterlijk 1 juli van het huidige jaar schriftelijk opzegt voor het
          komende jaar.

3.2      Indien een jaarcursus stilzwijgend na het eerste jaar is verlengd, geldt voor vervolg jaren een opzegtermijn van een maand.

3.3      Een workshop of korte cursus eindigt van rechtswege op de einddatum. De cursist wordt daarbij automatisch uitgeschreven.

3.4      Tussentijdse opzegging is tijdens het eerste cursusjaar niet mogelijk, behalve in de volgende gevallen:

3.4.1   Indien met de cursist voor aanvang van de cursus schriftelijk is overeengekomen dat tussentijdse opzegging mogelijk is;

3.4.2   Indien de cursist verhuist buiten het werkgebied van Kumulus, in welk geval een bewijs van uitschrijving uit de gemeente moet
           worden overlegd;

3.4.3   Indien er medische redenen zijn die ten grondslag liggen aan het niet langer kunnen volgen van de cursus, in welk geval een
           medische verklaring van een arts moet worden overlegd.

3.5      Opzegging kan schriftelijk per e-mail via klantenservice@maastricht.nl of per post via Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. De klant
           ontvangt van de opzegging per e-mail een bevestiging.


 ARTIKEL 4 AFMELDING

 

4.1     Het afmelden voor een les (wegens verhindering of ziekte) dient minstens 2 uur voor aanvang van de cursus per e-mail via
          klantenservice@maastricht.nl of telefonisch (043-3505600) onder vermelding van cursistnaam, cursusnaam en docentnaam, te
          worden doorgegeven.

 

ARTIKEL 5 RESTITUTIE

 

5.1     Restitutie in het geval van tussentijdse opzegging in het eerste cursusjaar is slechts mogelijk bij de onder artikel 3.4 genoemde
          gevallen.

5.2      Restitutie in het geval van tussentijdse opzegging in opvolgende cursusjaren is mogelijk, rekening houdend met een opzegtermijn
           van een maand gebaseerd op datum van schriftelijke opzegging.

5.3      Restitutie is niet mogelijk bij door de cursist afgemelde (verhinderde) lessen.

5.4      Het recht op restitutie wegens lesuitval ontstaan door Kumulus, geldt vanaf de derde uitgevallen les per cursusjaar. Alleen het
           cursusbedrag verschuldigd voor de uitgevallen lessen wordt gerestitueerd.

5.4.1   Indien Kumulus besluit een cursus tussentijds te beëindigen, is er recht op restitutie naar rato.

5.5      Indien Kumulus besluit om voor startdatum cursus of workshop de cursus niet door te laten gaan, wordt het gehele cursusbedrag
           gerestitueerd.

5.6      Restitutie van een workshop is mogelijk als de cursist zich 2 weken voor aanvang van de workshop schriftelijk bij Kumulus
           afmeldt. Restitutie bij afmelding binnen 2 weken is niet mogelijk.

5.7      Restitutie is alleen mogelijk indien het verschuldigde cursusbedrag betaald is naar rato van de reeds geïnde vorderingen.

 

ARTIKEL 6 BEËINDIGING CURSUS DOOR KUMULUS

 

6.1     Bij onvoldoende inschrijvingen voor een cursus kan Kumulus besluiten om de cursus niet door te laten gaan of te beëindigen. De
          cursisten die zich hebben ingeschreven worden van dit besluit tijdig per mail in kennis gesteld en ontvangen het door hun reeds
          voldane cursusbedrag terug.

 

ARTIKEL 7 BELANGSTELLINGSREGISTRATIE

 

7.1      Als een cursus is volgeboekt dan kan een belangstellingsregistratie op de website worden ingevuld.

7.1.1   Hiermee geeft de cursist aan belangstelling te hebben voor eenzelfde soort cursus die op dat moment is volgeboekt.

7.1.2   Wanneer nieuw aanbod wordt gerealiseerd waarbij voldoende belangstelling bestaat kan Kumulus een extra cursus inplannen. De
           cursisten die op de belangstellingsregistratielijst staan worden hiervan middels een e-mail op de hoogte gesteld.

7.1.3   De belangstellingregistratie wordt automatisch op einde van het cursusseizoen verwijderd en gaat dus niet automatisch mee over
           naar het nieuwe seizoen.

 

ARTIKEL 8 TARIEVEN

 

8.1     De woonplaats en de leeftijd (zie korting 10.3) van de cursist dan wel het vestigingsadres van de vereniging op 1 augustus van
          het betreffende jaar is bepalend voor de hoogte van het cursusbedrag. Het cursusbedrag wordt bepaald aan de hand van de
          subsidievoorwaarden van de gemeente waarin de cursist woonachtig is of waarin de vereniging is gevestigd.

8.1.1   De gemeente Beekdaelen subsidieert zowel particuliere als HAFA-cursisten t/m 17 jaar. De gemeente Eijsden-Margraten
           subsidieert particuliere cursisten t/m 17 jaar.

8.2      Aan de cursisten die 21 jaar of ouder zijn en een cursus volgen, wordt een btw-tarief van 21% in rekening gebracht.

8.3      Een aantal cursussen kennen bijkomende kosten voor materialen en of modellen. Deze kosten zijn niet in het cursusbedrag
           inbegrepen. Zie website en cursusomschrijving welke materialen voor welke cursussen nodig zijn.

  

ARTIKEL 9 KORTINGEN

 

9.1     Een cursist kan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de cursustarieven via de gemeente. Voor meer informatie zie
          Sociale zaken Maastricht en Heuvelland. Klik op Tegemoetkoming Maatschappelijke Participatie en selecteer Tegemoetkoming in de
          kosten van culturele, sociale en maatschappelijke activiteiten. Selecteer vervolgens in het rechtervenster de van toepassing zijnde
          gemeente. Dit dient door de klant te worden aangevraagd bij de bevoegde instantie.

9.2      Gezinnen met een laag inkomen kunnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar via een intermediair een aanvraag doen bij het
           Jeugdfonds Sport en Cultuur. Deze mogelijkheid is alleen beschikbaar voor inwoners uit Maastricht, Meerssen en Vaals. Meer
           informatie via: www.Jeugdfonds Sport en Cultuur.

9.3       Leeftijdskorting: korting van 25% van toepassing voor iedereen van 12 tot en met 25 jaar geldend voor alle cursussen (behalve
            workshops en de cursus Spelen in een Band). Peildatum voor het vaststellen van de leeftijd is 1 augustus van het lopende
            cursusjaar.

9.4      Individuele muzieklessen: op de individuele muzieklessen is een subsidieregeling van kracht geldend voor de gemeenten
           Maastricht en Beekdaelen. Hierdoor krijgt de cursist indien hij/zij woonachtig is in een van deze gemeenten een korting van 50%
           bij inschrijving op een jaarcursus.

9.5       Groepsles muziek: cursusbedrag is gebaseerd op tarief gemeente Maastricht, ook voor die cursisten die buiten de gemeente
            Maastricht woonachtig zijn.

9.6      Stapelkorting dans: cursisten die meer dan één jaarcursus dans volgen ontvangen in het betreffende cursusjaar een korting van
           50% op de 2e en volgende jaarcursus dans. Deze korting wordt automatisch verrekend in de cursusprijs.

9.7      Het getoonde cursusbedrag op de website is de prijs waarin de kortingen en btw reeds zijn verrekend. Het cursusbedrag is het
           resterende bedrag geldend voor de rest van het lopende cursusseizoen.   

 

ARTIKEL 10 BETALINGEN

 

10.1    Bij inschrijving voor een cursus gaat de klant akkoord met het cursusbedrag en de geldende betaalverplichting. Tevens gaat de
           klant akkoord met de algemene voorwaarden.

10.2.   Het cursusbedrag dient in beginsel in zijn geheel (Ideal) of in termijnen (factuur of Automatische Incasso) te worden voldaan.

10.2.1 Termijnbetaling is enkel mogelijk indien het cursusbedrag meer dan €151,- bedraagt. Bij termijnbetaling zal het verschuldigde
           cursusbedrag in vier of acht termijnen worden voldaan. De keuze voor het aantal termijnen is afhankelijk van de hoogte van het
           cursusbedrag. De verdeling is als volgt: van €151,- tot  €300,- vier termijnen en vanaf €301,- acht termijnen. De klant kan
           afhankelijk van de geboden opties zelf een keuze maken voor het aantal termijnen.

10.3    Indien de klant problemen heeft met het betalen van het cursusbedrag, dan kan een betalingsregeling worden getroffen met de
          Gemeente Maastricht. In dat geval kan de klant contact opnemen met de debiteuren administratie via e-mail naar:
          DebiteurenSCFAT@maastricht.nl.

10.4    De cursist kan Kumulus machtigen tot het verrichten van een automatische incasso.

 

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID

 

11.1   Kumulus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kosten die cursisten maken ten gevolge van letsel, ongeval, diefstal of
          vernieling van eigendom tijdens de lessen.

11.2   Kumulus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de hoogte van de bijdragen uit het Jeugdfonds Sport en Cultuur en andere
          kortingsregelingen door derden.

 

ARTIKEL 12 PORTRETRECHT

 

12.1   Door aanvaarding van de algemene bepalingen en voorwaarden stemt de cursist in met het gebruik door Kumulus van foto’s en of
          filmpjes waarop hij/ zij is afgebeeld. De foto’s en of filmpjes zijn gemaakt tijdens lessen, optredens, voorstellingen en/of andere
          Kumulus activiteiten. De foto’s en filmpjes worden uitsluitend gebruikt als promotiemateriaal.

12.2   Indien een cursist wenst niet herkenbaar in beeld te worden gebracht kan dit per mail worden aangegeven. Dit geldt ook voor
          overige vragen, graag laten weten via klantenservice@maastricht.nl.

 

 

Kumulus, centrum voor kunsteducatie

 

Postbus 1992 | 6201 BZ Maastricht 

E-mail: klantenservice@maastricht.nl

Telefoon: 043-3505600